(ਖਾਸ ਖਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ)


List Of People Present