ਲਾਕ ਡਾਊਨ-4 ਬਾਰੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਰੂਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ।