(ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ)

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੰਗਸਰ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਮੇਲਾ.
.ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ.ਪਰਸਾਸੁਨ ਬੇਖਬਰ