ਸ਼ਰਧਾ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਆਲਮ ਮੱਕੜ ਨੇ ਬੌਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਰ ਕਿਸਿਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਟਾ ‘ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ।