ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ
ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ