ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੇ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਇਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਛਤਰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ।

Further Information awaited.